J�zyk / language:

Nеwslеttеr

Szukаj

Wirtualne spacery

Andrych�w
Andrych�w

Na po�udniu Polski, pomi�dzy Wadowicami a Bielskiem-Bia��, nieopodal O�wi�cimia, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa znajduj� si� miasto i gmina Andrychów.

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Bolk�w
Bolk�w

Gmina Bolków obejmuje teren o pow. 153 km po�o�ony na wysoko�ci 260 – 550 m n.p.m. w po�udniowo-zachodniej Polsce, w województwie dolno�l�skim. 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Brzesko
Brzesko

Brzesko to gmina, na terenie której znajduj� si� liczne zabytki, pomniki przyrody oraz pere�ki architektury, które stanowi� atrakcj� dla turystów.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie to gmina po�o�ona w po�udniowo-wschodniej cz�ci województwa zachodniopomorskiego w powiecie drawskim (do ko�ca 1998 r. gmina le�a�a w obr�bie województwa koszali�skiego).

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Kalisz
Kalisz Najstarsze Polskie Miasto

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Kamienna G�ra
Kamienna G�ra

Kamienna Góra to miejsce, które dzi�ki swoim walorom wypoczynkowym oraz krajoznawczym przyci�ga coraz wi�cej podró�nych, którzy docieraj� w Karkonosze.

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Karlino
Karlino

Karlino to gmina miejsko - wiejska po�o�ona w pó�nocno - wschodniej cz�ci województwa zachodniopomorskiego. Atrakcyjne usytuowanie - u skrzy�owania drogi krajowej Nr 6 Szczecin - Gda�sk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Ko�obrzeg - Pozna� - znalaz�o swoje �ród�a w historii, t�dy bowiem w XIII wieku przebiega� jeden z g�ównych traktów handlowych, mianowicie szlak solny.

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
K�ty
K�ty

K�ty to ponad siedemsetletnie ma�opolskie miasto z przebogat� histori�. Patronem miasta jest �w. Jan Kanty. Wznosi si� u stóp Beskidów nad czyst� rzek� So��.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Lubomierz
Lubomierz Miasto Samych Swoich

 Kraina mi�o�ci, z�ota, kapliczek przydro�nych i figur �wi�tych.

 

 

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
�apsze Ni�ne Gmina
�apsze Ni�ne Gmina Trzy Krainy

Gmina �apsze Ni�ne po�o�ona jest w po�udniowej cz�ci województwa Ma�opolskiego na Spiszu pomi�dzy Podhalem a Pieninami. Posiada du�e znaczenie dla ruchu turystycznego. 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
�obez
�obez

Gmіnа �оbеz ро�о�оnа jеst w �rоdkоwеj сz�сі Роmоrzа Zасhоdnіеgо, w роwіесіе �оbеskіm nаd rzеk� Rеg�. Кrzу�uj� sі� tutаj wа�nе szlаkі kоmunіkасуjnе: lіnіа kоlеjоwа Szсzесіn &ndаsh; Gdа�sk оrаz trаsа sаmосhоdоwа Gоrz&оасutе;w Wіеlkороlskі &ndаsh; Ко�оbrzеg.&nbsр;

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Pelplin
Pelplin Miasto z Dusz�

Miasto i Gmina Pelplin po�o�ona jest w po�udniowej cz�ci województwa pomorskiego w powiecie tczewskim.

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Sandomierz
Sandomierz Kr�lewskie Miasto

Sandomierz jest miastem o tysi�cletniej historii, malowniczo po�o�onym na nadwi�la�skiej skarpie, która stanowi strome zako�czenie Gór �wi�tokrzyskich.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
S�upsk
S�upsk Wi�cej ni� my�lisz

S�upsk jest wa�nym centrum gospodarczym, kulturalnym, naukowym i turystycznym w regionie Pomorza �rodkowego. Miasto liczy ok. 98 tys. mieszka�ców i zajmuje powierzchni� 43 km kw.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Starachowice
Starachowice

Jedno z naj�adniejszych miast regionu �wi�tokrzyskiego. Zlokalizowane na pó�nocnym obrze�u Gór �wi�tokrzyskich, przeci�te malownicz� dolin� rzeki Kamiennej i otoczone zwartym kompleksem lasów.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Stronie �l�skie
Stronie �l�skie

Mіаstо і Gmіnа Strоnіе �l�skіе ро�о�оnе jеst nа wуsоkо�сі 500 &ndаsh; 610 m n.р.m w ро�udnіоwо wsсhоdnіеj сz�сі Zіеmі К�оdzkіеj, nа оbszаrzе �nіе�nісkіеgо Раrku Кrаjоbrаzоwеgо.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Strzelce Kraje�skie
Strzelce Kraje�skie

Strzеlсе zlоkаlіzоwаnе s� 25 km nа р&оасutе;�nосnу-wsсh&оасutе;d оd Gоrzоwа, рrzу drоdzе krаjоwеj nr 22, hіstоrусznуm trаkсіе z Аkwіzgrаnu dо Кr&оасutе;lеwса.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Szczawno-Zdr�j
Szczawno-Zdr�j Ave Salsula!

”Ave Salsula!” (”Witaj Soliczanko”) - takim zawo�aniem pozdrawiali si� pierwsi kuracjusze Szczawna.

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Wodzis�aw �l�ski
Wodzis�aw �l�ski Po�udniowa Brama Polski

8 wieków historii

Wszelkie historyczne �lady wskazuj�, i� Wodzis�aw �l�ski jako miasto rozwija si� ju� ponad 750 lat. Prawami miejskimi cieszy si� prawdopodobnie od 1257 roku. Prawie 8 wieków historii to wspania�a podstawa do dalszego, dynamicznego rozwoju.

 

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
�arki Letnisko
�arki Letnisko

Miejscowo�� po�o�ona jest w lesie sosnowym nad rzek� Czark�. Od lat 60. XX wieku jest miejscem cz�stych wizyt turystów, g�ównie z terenów Górnego �l�ska i Zag��bia.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
�wi�toch�owice
�wi�toch�owice

�wi�toch�owice w dzisiejszym kszta�cie powsta�y w wyniku po��czenia w 1951 roku w jeden organizm miejski kilku gmin: �wi�toch�owice, Lipiny i Chropaczów. Oddalone s� 7 km od stolicy Województwa �l�skiego - Katowic. Od pó�nocy granicz� z Bytomiem, dawn� stolic� ksi�stwa Bytomskiego, od zachodu i strony po�udniowo-zachodniej z Rud� �l�sk�, a od wschodu i strony po�udniowo-wschodniej z Chorzowem.

Opis miasta zawiera wirtualny spacer

zobacz miasto
Wybierz miasto, �eby zobaczy� jego profil, zawieraj�cy wirtualny spacer.


Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawarto�ci serwisu zastrze�one
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarto�� merytoryczn� informacji o poszczeg�lnych miastach, hotelach, o�rodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.