J�zyk / language:

Nеwslеttеr

Szukаj

Filmy o miastach Wirtualne spacery
Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze
Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze
Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze
Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze Zdj�cie lotnicze
Zdj�cia lotnicze

Oferujemy pe�n� lotnicz� sesj� zdj�ciow� wybranego obszaru lub pojedynczych budynk�w czy obiekt�w.
Sesje zdj�ciowe wykonujemy w r�nych porach dnia w celu uchwycenia najlepszego �wiat�a dla konkretnego obiektu.

Klient otrzymuje obrobione cyfrowo fotografie w plikach .jpg lub .raw wysokiej rozdzielczo�ci.
Ilo�� zdj�� w sesji jest dowolna i nie ma wp�ywu na cen� zam�wienia.

Zdj�cia lotnicze wykonujemy z paralotni, co zapewnia:
 • mo�liwo�� przelotu z ma�� pr�dko�ci� i doskona�� zwrotno��, brak: wibracji, kabiny, szybki czy okienka<
 • mo�liwo�� wykonania precyzyjnych zdj�� pojedynczych obiekt�w z ma�ej wysoko�ci � wi�cej czasu dla fotografa na szukanie dobrego uj�cia, dzi�ki czemu mo�e zrobi� ciekawe kompozycyjnie zdj�cia
 • zdecydowanie ni�szy koszt eksploatacji, co przek�ada si� na niski koszt us�ugi

  Zdj�cia z paralotni s� bezapelacyjnie lepsze od tych wykonywanych z samolotu, co mo�na �atwo stwierdzi� ogl�daj�c nasze galerie.

  Filmowanie z powietrza

  Zdj�cia filmowe wykonywane s� w trakcie lotu paralotni� w tandemie pilota z operatorem. Ma on nieograniczone mo�liwo�ci filmowania wybranych obszar�w.

  Materia� pozyskany z powietrza doskonale nadaje si� do wykorzystania przy produkcji film�w promocyjno-reklamowych, firmowych, dokumentalnych czy fabularnych.

  Przy umiej�tnym wykorzystaniu w�a�ciwo�ci paralotni mo�liwe jest filmowanie z bardzo bliskiej odleg�o�ci oraz r�wnolegle do poruszaj�cego si� obiektu, np. samochodu na autostradzie.

  Proponujemy tak�e profesjonalny monta� i ud�wi�kowienie filmu.
 • Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
  Wszelkie prawa do zawarto�ci serwisu zastrze�one
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarto�� merytoryczn� informacji o poszczeg�lnych miastach, hotelach, o�rodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.