J�zyk / language:

Nеwslеttеr

Szukаj

Wasze zdj�cia

Poka� nam swoje miasto - zaloguj si� i dodaj swoje zdj�cia!

Zobacz zdj�cia, kt�re U�ytkownicy do��czyli do profili miast:

Ci�kowice
Ci�kowice

Legendy g�osz�, �e za�o�ycielem Ci�kowic by� Cieszko, stryj Mieszka I, w�druj�cy wraz ze sw� dru�yn� przez Ma�opolsk�. Zab��dziwszy kiedy� na polowaniu, woje natkn�li si� na urocz� krain�.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 1

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Gda�sk
Gda�sk

Gda�sk to znane na ca�ym �wiecie hanzeatyckie miasto, o ponad 1000-letniej historii. Miasto, dzi�ki swojemu po�o�eniu oraz posiadanemu potencja�owi, jest znacz�cym europejskim o�rodkiem nadba�tyckim. Dzisiejszy Gda�sk to najwi�kszy o�rodek gospodarczy, naukowy i kulturalny polskiego Wybrze�a.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 2

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Gdynia
Gdynia Gdynia Moje Miasto

Zdj�cia U�ytkownik�w: 10

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Hel
Hel Pocz�tek Polski

Hel - pocz�tek Polski

Zdj�cia U�ytkownik�w: 4

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Krynica-Zdr�j
Krynica-Zdr�j Per�a Polskich Uzdrowisk

Krynica-Zdrój jest jednym z najbardziej znanych kurortów, okre�lanych mianem „Per�a Polskich Uzdrowisk”. Po�o�ona jest w Beskidzie S�deckim na wysoko�ci 560-620 m n.p.m. w malowniczych dolinach Kryniczanki i jej dop�ywów: Palenicy, S�otwinki i Czarnego Potoku.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 1

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
��d�
��d�

Informacje o mie�cie.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 5

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Mr�gowo
Mr�gowo Miasto ludzi aktywnych

Mr�gowo – Festiwalowe miasto. St�d jest wsz�dzie blisko – nad Wielkie Jeziora Mazurskie i do stolicy. Mr�gowo to miasto rozrywki. Mazurska Noc Kabaretowa, Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej, a tak�e Miasteczko Westernowe ,,Mrongoville” rozs�awi�y miasto w kraju i za granic�.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 2

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Nidzica
Nidzica Brama na Warmi� i Mazury

Gmina Nidzica po�o�ona jest w po�udniowej cz�ci województwa warmi�sko-mazurskiego w obr�bie trzech mezoregionów, tj. Garbu Lubawskiego, Pojezierza Olszty�skiego i Równiny Mazurskiej. Gmin� zamieszkuje 22.600 mieszka�ców, z czego 15.600 to mieszka�cy miasta Nidzica.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 1

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
P�ock
P�ock Wra�e� moc

P�OCK - wra�e� moc i dawka pozytywnej energii! Malownicza skarpa to nie tylko pi�kny taras widokowy na rozlewaj�c� si� po horyzont szerok� wst�g� Wis�y, to tak�e �wiadek kulturowego i historycznego bogactwa miasta.  

Zdj�cia U�ytkownik�w: 1

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Ustka
Ustka

Miasto w Polsce, na pó�nocno-zachodnim kra�cu województwa pomorskiego, w powiecie s�upskim.  

Zdj�cia U�ytkownik�w: 14

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Zakopane
Zakopane

Zakopane jest najwi�kszym o�rodkiem miejskim w bezpo�rednim otoczeniu Tatr, du�ym o�rodkiem sportów zimowych, od dawna nazywane nieformalnie zimow� stolic� Polski.

Zdj�cia U�ytkownik�w: 4

zobacz zdj�cia U�ytkownik�w
Znajd� Twoje miasto:

wojew�dztwo:


Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawarto�ci serwisu zastrze�one
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarto�� merytoryczn� informacji o poszczeg�lnych miastach, hotelach, o�rodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.