J�zyk / language:

Nеwslеttеr

Szukаj

Produkcja film�w

Szanowni Pa�stwo, Proponujemy zamieszczenie na portalu polskiemiasta.tv filmowych materia��w promocyjno-reklamowych.

Je�eli posiadaj� Pa�stwo gotowy film w ramach abonamentu zamie�cimy go na naszym portalu, je�li jednak reprezentowane przez Was miasto, hotel, o�rodek wypoczynkowy, restauracja czy inny obiekt nie posiada jeszcze filmu promocyjnego lub spotu reklamowego wyprodukujemy go.

Od 15 lat profesjonalnie zajmujemy si� produkcj� film�w promocyjnych, korporacyjnych, instrukta�owych, spot�w reklamowych, audycji telewizyjnych, teledysk�w oraz innych form multimedialnych.

Produkujemy materia�y filmowe w systemie: DVCAM, DIGITAL BETACAM, HDV, HD CAM, XDCAM

Proponujemy ca�o�ciow� produkcj� filmu promuj�cego miasto, kt�rego wersj� skr�con� mo�ecie Pa�stwo zamie�ci� na portalu polskiemiasta.tv, a ca�y film wyda� w formie multimedialnego gad�etu reklamowego na p�ytach DVD.
Scenariusz filmu do uzgodnienia z Wydzia�em Promocji Miasta lub osobami odpowiedzialnymi za promocj� hotelu, o�rodka wypoczynkowego itp.

Film zostanie zrealizowany w technice cyfrowej HDV lub HD CAM, z wykorzystaniem grafiki 2D, 3D w zale�no�ci od scenariusza.
Muzyka ilustracyjna zostanie specjalnie skomponowana do filmu.

Prawa autorskie zostan� przeniesione na zleceniodawc� po op�aceniu faktury vat.
Film mo�e zosta� powielony na dowoln� ilo�� no�nik�w DVD, CD, VCD.

Proponujemy r�wnie� wykonanie nadruk�w na p�yty DVD oraz wk�adek i insert�w do DVD BOX-�w.

Szczeg�owy kosztorys przedstawimy Pa�stwu po wst�pnych uzgodnieniach dotycz�cych scenariusza. Zgodnie z Pa�stwa �yczeniem mo�emy zrealizowa� r�wnie� tylko wersj� skr�con�, przeznaczon� do umieszczenia na portalu polskiemiasta.tv
Proponujemy te� wersj� mini w postaci filmowego monta�u wykonanego z powierzonych nam materia��w - cyfrowych zdj��, logotyp�w itd. (filmowo i graficznie rozbudowany pokaz slajd�w).

Na Pa�stwa �yczenie zrealizujemy r�wnie� inne zlecenia multimedialne.

W razie pyta� jeste�my do dyspozycji.
Jacek Ruda
[email protected]
tel. 602 785 407

Piotr Nalepa
[email protected]
tel. 600 12 84 66

Zapraszamy do wsp�pracy.
Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawarto�ci serwisu zastrze�one
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarto�� merytoryczn� informacji o poszczeg�lnych miastach, hotelach, o�rodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.