J�zyk / language:

Nеwslеttеr

Szukаj

O portalu

Szanowni Pa�stwo,

Multimedialny Portal polskiemiasta.tv to nowatorska forma promocji.
W jednym miejscu, na jednym portalu znajdziecie Pa�stwo informacje multimedialne o miastach, miasteczkach, gminach, o�rodkach wypoczynkowych, atrakcjach turystycznych, miejscach do inwestowania, zabytkach i szlakach turystycznych, a tak�e hotelach, pensjonatach i bazie gastronomicznej w ca�ej Polsce ...i to wszystko w bardzo nowoczesnej audiowizualnej formie.

Oferujemy wizualizacje miast, region�w i obiekt�w turystyczno-rekreacyjnych.
Portal polskiemiasta.tv b�dzie najlepiej wypromowanym portalem multimedialnym w Polsce, nie tylko w sieci, ale r�wnie� w og�lnopolskich i regionalnych stacjach telewizyjnych, rozg�o�niach radiowych, prasie oraz na bilboardach w ca�ym kraju.

polskiemiasta.tv to oryginalna wizualizacja poszczeg�lnych region�w w Polsce po��czona z �atw�, wr�cz intuicyjn� obs�ug� strony.

Internauta ma nie tylko mo�liwo�� szybkiego wyszukania i obejrzenia interesuj�cych go informacji, ale r�wnie� por�wnania promowanych miast i obiekt�w.
Na naszym portalu turysta mo�e zaplanowa� tras� podr�y po Polsce z uwzgl�dnieniem najwi�kszych atrakcji turystycznych, bazy hotelowej i gastronomicznej. To jedyny portal w Polsce na kt�rym znajdziecie Pa�stwo informacje promocyjne zar�wno o najwi�kszych polskich miastach, jak r�wnie� o miasteczkach, ma�ych gminach i bardzo atrakcyjnych miejscach do kt�rych niezbyt cz�sto docieraj� tury�ci.

polskiemiasta.tv to r�wnie� nieocenione �r�d�o informacji dla mieszka�c�w danego regionu, a tak�e dla inwestor�w, a nawet wyborc�w...

Najwi�kszy polski portal informacyjno-turystyczny tworzony jest przez dzia�aj�c� od 1994 roku Agencj� Reklamow� Fala Produkcja Telewizyjna i Multimedialna oraz warszawsk� Firm� Project Film zajmuj�c� si� produkcj� i postprodukcj� materia��w filmowych, spot�w reklamowych, a tak�e grafik� komputerow� i animacjami 3D. Do�wiadczenie i profesjonalizm gwarantuj� Pa�stwu wysok� jako�� oferowanego przez nas produktu.


Wirtualny spacer

Proponujemy Pa�stwu r�wnie� unikalny spos�b promocji multimedialnej miasta i gminy � WIRTUALNY SPACER.

Wirtualny Spacer to mo�liwo�� poznawania urok�w miasta, jego zabytk�w i najwa�niejszych atrakcji bez wychodzenia z domu - to doskona�a forma atrakcyjnego uzupe�nienia Pa�stwa strony www oraz wzbogacenia Profilu Miasta na Portalu Polskie Miasta TV.

Wirtualne Spacery s� obecnie opr�cz film�w i spot�w promocyjnych jedn� z najbardziej atrakcyjnych form promocji miast w internecie i nowoczesnych mediach.

Realizujemy tak�e wirtualne spacery po ko�cio�ach, muzeach, hotelach, pensjonatach, obiektach sportowych, a tak�e szko�ach, uczelniach i firmach.

Koszt realizacji uzale�niony jest od liczby panoram, a umieszczenie na portalu polskiemiasta.tv gratisowe w ramach rocznego abonamentu.

Na portalu polskiemiasta.tv zach�camy Pa�stwa do umieszczania przede wszystkim kr�tkich film�w promocyjnych.

Jak pokazuj� przeprowadzone przez nas badania internauci czytaj� w sieci coraz mniej, natomiast kr�tkie filmy promocyjne zamieszczone na stronie s� ch�tnie ogl�dane, przekazuj� informacje precyzyjnie, a widz ma mo�liwo�� obejrzenia miejsc i obiekt�w w ca�ej Polsce.

Obraz m�wi wi�cej ni� s�owa, a dobrze zrealizowany film promocyjny wywo�uje pozytywne emocje i zach�ca do odwiedzenia obiektu, miasta czy regionu. Ilo�� klikni�� na filmy video w sieci jest ponad 1000% wi�ksza w por�wnaniu z klikni�ciami na banery reklamowe.

polskiemiasta.tv to najwi�kszy filmowy portal promuj�cy miasta w Polsce.

Zapraszamy do wsp�pracy
Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawarto�ci serwisu zastrze�one
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarto�� merytoryczn� informacji o poszczeg�lnych miastach, hotelach, o�rodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.